Cookie & integritetskyddspolicy

Data och integritetskyddspolicy

Allmänt

Läs igenom denna dataskyddspolicy för att du ska veta hur vi arbetar med dataskyddet och därmed även skyddet av dina personuppgifter i dina kontakter med oss. I denna policy ges information om de informationshanteringsmetoder som tillämpas. Metoderna omfattar vilka slags uppgifter som samlas in, hur uppgifterna används.

Lagrum

Vi följer de lagar och regler som följer av EU-rätt, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, även kallad ”GDPR” (General Data Protection Regulation) och svensk lag.

Där EU och svensk rätt kräver eller ger oss rätt att föra, lagra, använda och kunna presentera personuppgifter för att uppfylla lag, fullgöra vårt antagande emot kund eller motsvarande görs det. Den så kallade ”Rättsliga grunden för behandling”.

Vi följer de definitioner som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

Om tillämplig lagstiftning inte förpliktar oss till det lämnar vi inte ut dessa uppgifter till tredje part, förutsatt att det inte är nödvändigt för att behandla din beställning eller verkställa din begäran. Om du lämnar information om en annan person, till exempel en kollega, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga.

Uppgifter som kan komma att lagras

Är du i kontakt med oss i egenskap av representant för ett företag och/eller organisation så registreras, förutom organisationens namn, adress och vid affär även organisationsnummer;
– Ditt namn, kontaktinformation såsom adress, e-post, telefon/mobil.

Skulle du i egenskap av privatperson vara i kontakt med oss och inte enbart ställa en fråga utan även köpa något, produkt eller tjänst, från oss kommer även din uppgivna adress, personnr att lagras samt en kreditkontroll göras i samband med affären.

Ändamål med behandlingRättslig grund för behandling
För att kunna identifiera dig vid köp och användning av tjänster på våra webbsidor och i kontakt med ossFör att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.
För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster och produkter till dig.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.
För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.
För att vi ska kunna ta betalt för produkter och tjänster.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig.
För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.
För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information, erbjudande och marknadsföring till dig via exempelvis post, e-post och telefon.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.För att utföra rättsliga åtaganden.

 

Hemsida/Webbplatser

Vi kontrollerar och uppdaterar regelbundet informationen på sina webbplatser. Trots detta omsorgsfulla arbete kan informationen ha ändrats innan vi hinner uppdatera webbplatserna. Därför kan vi inte åta oss någon skadeståndsskyldighet eller garantera att den angivna informationen är aktuell, korrekt eller komplett. Samma sak gäller alla andra sidor på Internet som refereras med hyperlänkar. Vi är inte ansvariga för innehållet på webbsidor som öppnas via hyperlänkar. Dessutom förbehåller sig oss rätten att införa ändringar eller tillägg till den angivna informationen. Innehållet och strukturen för Internetsidor som tillhör oss, skyddas av copyright. För att återge information eller data, särskilt vad gäller texter, textstycken och bildmaterial, krävs angivande av källa.

Normalt kan du besöka våra webbplatser utan att ge några uppgifter om dig själv. I vissa situationer kan vi dock behöva vissa uppgifter av dig. Om du vill kan du då ge oss dina person- och kontaktuppgifter, som namn och adress eller e-postadress, som vi kan behöva till exempel för att kunna kontakta dig, behandla en beställning, svara på en fråga du ställt på vår hemsida eller skicka ut meddelanden. Om du till exempel ställer en fråga på vår hemsida använder vi de angivna uppgifterna för att kunna kontakta dig. Du godkänner därmed även denna, våran integritets och dataskyddspolicy.

Period för lagring / Radering av data
Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är en fysisk person gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du upphört att vara kund eller användare.

Regelmässigt en gång om året rensar vi våra system från information som det inte längre finns lagstöd för att vi sparar.

Personaladministration

I en ansökan eller förfrågan som gäller en tjänst som utlysts av oss på webbplats eller i något annat medium kan du ge oss personuppgifter, till exempel ditt CV. Vi kan använda dessa uppgifter vid fattande av anställningsbeslut eller i det syfte som förfrågan gäller. Vi kan spara uppgifterna för kommande användning i liknande sammanhang, om du inte har förbjudit detta.

Dina rättigheter

Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av oss, har du flertalet rättigheter.

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är för att leva upp till skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen är vi skyldig att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Vi använder kakor (cookies) på våra webbplatser

Vi vill informera dig om att vi använder kakor på denna webbplats. En kaka (cookie) är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av olika webbplatser du besöker.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen, permanent kaka, sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen, temporär kaka (session cookie), används endast under den tid du besöker webbplatsen och försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare.

På vår webbplats förekommer även så kallade tredjepartskakor, vilket är kakor som sätts av externa parter som vi anlitar för att exempelvis mäta besökarna på vår webbplats och utvärdera trafiken.

Varför använder vi kakor?

Kakorna gör att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så du slipper ange dem igen, vilket är tidsbesparande för dig som besökare och ger en ökad funktionalitet.

Kakor används även för att stödja din upplevelse på hemsidan, till exempel genom att spara inställningar du valt eller visa anpassad information.

Med hjälp av kakor blir det dessutom enklare för oss att lära oss mer om våra besökares behov. De ger oss bland annat statistik som vi kan mäta och använda för att förbättra våra webbplatser.

Vi sparar aldrig någon personlig information om dig.

Om du vill undvika kakor

Du kan själv välja om du vill acceptera kakor på din dator eller inte. Vill du inte ta emot dem kan du göra en inställning på datorn som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till kakor, eller välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en.

Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Hur du gör dessa inställningar kan du läsa om på din webbläsares hjälpsidor.

Samtycke till användningen av kakor

Besökare på vår webbplats samtycker till att vi använder kakor genom att webbläsaren är inställd på att tillåta att kakor tas emot. Väljer du att inte acceptera kakor kan funktionaliteten på vissa webbplatser bli begränsad.

Ändringar i data och integritetskyddspolicy

Vi förbehåller oss rättan att när som helst, utan föregående meddelande, ändra dessa principer för skydd av personuppgifter för att följa gällande lagstiftning och praxis.

Upplands Väsby 2018-05-01
ORNATUS AB